تقدیر از بازار ماهی شیلات هرمزگان(گامبرون) به عنوان واحد برتر استان در امر رعایت حقوق مصرف کننده و عدم ثبت تخلف صنفی در سامانه تعزیرات حکومتی