انتصاب جدید در شیلات هرمزگان  ‎


طی احکامی از سوی مدیرکل شیلات هرمزگان و در مراسمی محمد جوانمرد به عنوان سرپرست معاون صید و بنادر ماهیگری شیلات هرمزگان منصوب شد. ‎


به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ، مدیر کل شیلات هرمزگان در این مراسم با اشاره به نقش نیروی انسانی در ارتقای جایگاه و پیشبرد اهداف یک سازمان گفت: این انتصاب نیز در همین راستا انجام شده است. ‎


در این حکم  محمد جوانمرد به عنوان سرپرست معاونت صید و بنادر ماهی‌گیری  منصوب شد.  ‎


گفتنی است محمد جوانمرد دانشجوی دکتری تخصصی صید است و پیش از این ریاست اداره شیلات شهرستان قشم ، ریاست روابط عمومی ،اداره هماهنگی و امور شهرستانهای شیلات هرمزگان را در کارنامه خود  داشته است

لازم به ذکر است پیش از این مسعود بارانی به عهده دار سمت معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان بود.
انتصاب جدید در شیلات هرمزگان  ‎


طی حکمی از سوی مدیرکل شیلات هرمزگان و در مراسمی محمد جوانمرد به عنوان سرپرست معاون صید و بنادر ماهیگری شیلات هرمزگان منصوب شد. ‎


به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ، مدیر کل شیلات هرمزگان در این مراسم با اشاره به نقش نیروی انسانی در ارتقای جایگاه و پیشبرد اهداف یک سازمان گفت: این انتصاب نیز در همین راستا انجام شده است. ‎


در این حکم  محمد جوانمرد به عنوان سرپرست معاونت صید و بنادر ماهی‌گیری  منصوب شد.  ‎


گفتنی است محمد جوانمرد دانشجوی دکتری تخصصی صید است و پیش از این ریاست اداره شیلات شهرستان قشم ، ریاست روابط عمومی ،اداره هماهنگی و امور شهرستانهای شیلات هرمزگان را در کارنامه خود  داشته است.‏انتصاب جدید در شیلات هرمزگان  ‎


طی احکامی از سوی مدیرکل شیلات هرمزگان و در مراسمی محمد جوانمرد به عنوان سرپرست معاون صید و بنادر ماهیگری شیلات هرمزگان منصوب شد. ‎


به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ، مدیر کل شیلات هرمزگان در این مراسم با اشاره به نقش نیروی انسانی در ارتقای جایگاه و پیشبرد اهداف یک سازمان گفت: این انتصاب نیز در همین راستا انجام شده است. ‎


در این حکم  محمد جوانمرد به عنوان سرپرست معاونت صید و بنادر ماهی‌گیری  منصوب شد.  ‎


گفتنی است محمد جوانمرد دانشجوی دکتری تخصصی صید است و پیش از این ریاست اداره شیلات شهرستان قشم ، ریاست روابط عمومی ،اداره هماهنگی و امور شهرستانهای شیلات هرمزگان را در کارنامه خود  داشته است..
‏‎✍️انتصاب جدید در شیلات هرمزگان  ‎


طی احکامی از سوی مدیرکل شیلات هرمزگان و در مراسمی محمد جوانمرد به عنوان سرپرست معاون صید و بنادر ماهیگری شیلات هرمزگان منصوب شد. ‎


به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان ، مدیر کل شیلات هرمزگان در این مراسم با اشاره به نقش نیروی انسانی در ارتقای جایگاه و پیشبرد اهداف یک سازمان گفت: این انتصاب نیز در همین راستا انجام شده است. ‎


در این حکم  محمد جوانمرد به عنوان سرپرست معاونت صید و بنادر ماهی‌گیری  منصوب شد.  ‎


گفتنی است محمد جوانمرد دانشجوی دکتری تخصصی صید است و پیش از این ریاست اداره شیلات شهرستان قشم ، ریاست روابط عمومی ،اداره هماهنگی و امور شهرستانهای شیلات هرمزگان را در کارنامه خود  داشته است.