مدیر کل شیلات هرمزگان،معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران،شریفی نمانیده مردم هرمزگان در مجلس و فرماندار پارسیان و جمعی از مسئولین از بندر صیادی جواد الائمه بایزدید و با صیادان این بندر صیادی دیدار کردند


.