تقدیر از نیروهای بازنشسته های سال 96 اداره کل شیلات هرمزگان با حضور مدیر کل