استقبال جامعه صیادی استان هرمزگان از رییس جمهور منتخب