با همراهی معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان صورت گرفت:
بازدید از عملیات اجرایی پروژه ارزیابی ذخایر میگو

رئیس مرکز طرح های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان  با همراهی معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان از عملیات اجرایی پروژه ارزیابی ذخایر میگو در ایستگاه های محدوده آب های جزیره هرمز بازدید  کردند.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان گفت: در این بازدید از روند اجرای پروژه تعیین زی توده، میزان مجاز قابل برداشت، زمان آزاد سازی و ممنوعیت صید میگوهای تجاری در آب های استان هرمزگان و تعیین ارتباط فاکتورهای اکولوژیک با میزان ذخایر و پراکنش این گونه در ایستگاه های محدوده آب های جزیره هرمز بازدید شد.

دکتر ابراهیم عالی زاده تصریح کرد:  در این گشت دریایی، نحوه نمونه برداری و برآورد میزان قابل برداشت و همچنین ثبت عوامل محیطی موثر بر پراکنش آبزیان توسط دکتر مومنی مجری پروژه تشریح گردید.

وی به اهمیت داده های حاصل از طرح های پژوهشی اشاره کرد و افزود: خروجی پژوهش های مرتبط در مدیریت صید مورد استفاده قرار می گیرد.

در ادامه دکتر مومنی مجری پروژه اظهار داشت: براساس داده هاي مربوط به توزيع فراواني طول كاراپاس ميگوي موزي كه به عنوان گونه غالب در استان محسوب مي شود، زمان مناسب آغاز فصل صيد ميگو بر اساس طول كاراپاس ميگوي موزي درآب هاي استان هرمزگان تعيين می گردد.

وی افزود: براي تعيين ميزان توده زنده ميگو موزي، از چندين شناور محلي و به روش مساحت جاروب شده استفاده و ميزان زي توده محاسبه و سپس كل میزان مجاز برداشت صید ميگوها برآورد و به اداره کل شیلات هرمزگان اعلام می گردد.

همچنین  دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به اهمیت اجرای طرح های تحقیقاتی حاکمیتی در حفظ ذخایر آبزیان اشاره کرد و افزود: سالانه فعالیت های تحقیقاتی گسترده ای در قالب پروژه های تحقیقاتی در زمینه برآورد میزان قابل برداشت و روند تغییرات زی توده آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان انجام می شود که نقش کلیدی در مدیریت صید آبزیان دارد.

گفتنی است در این بازدید آخرین وضعیت سایر طرح های تحقیقاتی مرتبط با بخش ارزیابی ذخایر آبزیان توسط دکتر بهزادی و دکتر سالارپوری تشریح شد و همچنین کیفیت آب های ساحلی و اثرات احتمالی آن بر تنوع و تراکم آبزیان نیز توسط مهندس اکبرزاده توضیحات مبسوطی ارایه گردید.