برگزاری دوره های آموزشی بهره برداران شیلاتی از طریق شبکه اجتماعی کشاورزان ایران تاک

تاک ، اپلیکیشن شبکه اجتماعی است که بهره برداران بخش کشاورزی و سایر کاربران می توانند با استفاده از آن در دوره های آموزشی شرکت کنند.


لینک دانلود:
 www.agritak.ir