در کمیته فنی تکثیر میگوی شیلات هرمزگان مطرح شد:

حرکت در جهت واردات مولد عاری از بیماری و تولید لارو مورد نیاز صنعت تکثیر و پرورش میگو هرمزگان

کمیته فنی تکثیر میگوی شیلات هرمزگان با حضور مدیر کل شیلات هرمزگان، رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مدیرکل دفتر امور میگوی آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران، نمایندگان سازمان شیلات ایران، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره کل دامپزشکی استان و جمعی از مدیران بخش خصوصی صنعت تکثیر و  پرورش میگو در اداره کل شیلات هرمزگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، مدیر کل شیلات استان در این نشست با بیان اینکه تامین میگو مولد عاری و مقاوم در برابر بیماری از اهمیت ویژه ای برای صنعت تکثیر و پرورش میگو برخوردار است گفت: بدون شک تداوم حرکت و رشد در صنعت تکثیر و  پرورش نیازمند توجه و کار تحقیقاتی در این زمینه است.
دکتر عبدالرسول دریایی با اشاره به فعالیت های تحقیقاتی صورت گرفته با مشارکت پژوهشکده  اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان گفت: بدون شک ورود بخش خصوصی به این مقوله می تواند تاثیر گذار و مقدمات پیشرفت را به وجود آورد.
وی در ادامه برتشکیل کمیته تخصصی واردات میگوی مولد با مشارکت شیلات، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،سازمان نظام مهندسی، سازمان دامپزشکی و ... در سطح کشوری و با زیر شاخه های استان و همچنین تشکیل اتحادیه برای پیشرفت صنعت تکثیر میگو تاکید کرد.
دریایی استفاده از تجربیات شکست های کشورهای دیگر در صنعت تکثیر و پرورش میگو را دلیلی برای نیاز به ورود میگو مولد عاری از بیماری خواند و گفت: واردات مولد میگو و رفع موانع آن نیز با محوریت بخش خصوصی و در موزات آن حرکت در مسیر خود کفایی در تولید مولد میگوی سالم و عاری ازبیماری باید هرچه سریعتر عملیاتی و تحقق یابد  .
وی افزود: در این خصوص 3 مجوز برای راه اندازی مرکز اصلاح نژاد و میگوی عاری از بیماری صادر شده است.
گفتنی است در حال حاضر 85 درصد مولد میگوی موردنیاز در صنعت پرورش میگو جهان به صورت واردات از کشورهای آمریکا و تایلند تامین می شود.